Welkom in de Hercules DJ-community en word lid!


Deze website wordt beheerd in Frankrijk. Het gebruik ervan valt onder de Franse wetgeving.

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

Elk gebruik van deze website (hierna te noemen de "Website"), inclusief het raadplegen van de Website, is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen de "GV"). Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt.

 

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Toegang tot de Website is voorbehouden aan DJ's (discjockeys) en personen die belangstelling hebben voor mixen. De Website is uitsluitend toegankelijk voor deze gebruikers.

Toegang tot de Website of het gebruik ervan impliceert, zelfs als de gebruiker niet is geregistreerd, dat de gebruiker (hierna te noemen de "Gebruiker" of "U") de volgende GV naleeft. Als u niet instemt met de GV dient u de Website meteen te verlaten.

 

Uw gebruik van de Website is onderworpen aan de laatste versie van de GV. Guillemot behoudt zich het recht voor om de GV te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om de GV regelmatig te raadplegen, zodat u er zeker van bent dat u op de hoogte bent van alle wijzigingen die zijn aangebracht. De nieuwste versie van de GV kan worden bekeken door te klikken op de koppeling "Gebruiksvoorwaarden" onder aan elke pagina van de Website. Bovendien moet u als u specifieke zones of informatiebronnen van de Website opent de regels en richtlijnen van de Website volgen die van toepassing zijn op deze zones of informatiebronnen, die mogelijk specifieke gebruiksvoorwaarden bevatten, en die in dat geval deel uitmaken van de GV.

Elk commercieel gebruik, reproductie, verspreiding of overdracht van welke delen dan ook van deze Website of van de hierop vermelde informatie is, op welke manier dan ook, streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation S.A..

2. WEBSITE-EIGENDOM

De Website is het eigendom van Guillemot Corporation S.A. (hierna "Guillemot").

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: BEPERKTE LICENTIE

Guillemot verleent u toegang tot verschillende audiovisuele inhoud en informatiebronnen (hierna te noemen het "Materiaal" of "Materialen"): bijvoorbeeld documenten, informatie, afbeeldingen, video's, muziek, foto's, software en teksten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, logo's, auteursrechten, alle merken, commerciële handelsmerken, evenals alle creaties of informatie die bij wet zijn beschermd, die in deze GV worden genoemd, zijn het eigendom van Guillemot of hun respectieve eigenaars.

Tenzij in dit document of op de Website uitdrukkelijk anders wordt vermeld, wordt aan de gebruiker een licentie verleend die beperkt is tot het bekijken op het scherm van een computer en het afdrukken van de inhoud van de Website op papier uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, waarbij een Materiaal op de Website specifiek wordt vermeld als beschikbaar om te worden gedownload, tot het downloaden van dit Materiaal op een enkele computer uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, onderworpen aan de voorwaarde dat de auteursrechten, merken en andere kennisgevingen van eigendom gehandhaafd blijven. Het verlenen van deze beperkte licentie hangt af van uw instemming met en uw naleving van deze GV. Elk ander gebruik van het Materiaal op deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, wijziging, verspreiding of heruitgave, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Guillemot, is ten strengste verboden en in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Guillemot en/of haar respectieve licentiegevers. Het gebruik van het Materiaal op een andere site of publicatie van het Materiaal zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Guillemot is ten strengste verboden en in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Guillemot en/of haar respectieve licentiegevers.

Behalve de uitdrukkelijk hierin toegekende rechten, kent Guillemot geen uitdrukkelijke of impliciete rechten aan u toe op enig patent, auteursrecht, handelsmerk of vertrouwelijke informatie op de Materialen.
Bovendien gebruikt u (behalve in de door de toepasselijke wet toegestane mate) geen software en gegevens die bij de software horen (de "Software") of andere Materialen (van welke aard dan ook) van op deze Website of die van op deze Website kunnen worden gedownload, om producten van welke aard dan ook te ontwikkelen, ontwerpen, produceren, vervaardigen, verkopen en/of distribueren en u staat geen enkele derde partij toe om bovenstaande acties te ondernemen.
Informatie, software, producten of welk andere element dan ook van deze Website mag u niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, tentoonstellen, uitvoeren, namaken, publiceren, in licentie geven, er werken van afleiden, overdragen of verkopen.

4. SPECIFIEKE VERMELDING VOOR BEPAALDE MATERIALEN

 

SOFTWARE

Als u Software donwloadt van de Website, is het gebruik en downloaden van de Software, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van afbeeldingen of bestanden die in de Software zijn vervat of erdoor worden gegenereerd, onderworpen aan de bovengenoemde beperkte licentie evenals aan de naleving van het licentiecontract van de Software. Guillemot en/of haar respectieve licentiegevers (indien van toepassing) behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software. U mag de Software noch verspreiden, verkopen of doorgeven, noch wijzigen, veranderen of aanpassen, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het vertalen, decompileren, nabouwen, demonteren of er afgeleide werken van creëren, behalve in de door de toepasselijke wet toegestane mate.

 

MUZIEK, VIDEO'S

Op de Website kunnen video's en muziek staan (bv. mixes) waarop specifieke licenties van toepassing zijn. In dit geval verbindt u zich ertoe zich aan de voorwaarden van deze licenties te houden.

 

5. LID WORDEN/LIDMAATSCHAPSACCOUNT

 

Beschrijving van de registratieprocedure

Onderworpen aan naleving van de GV kan een gebruiker zich registreren om (naast de status van Gebruiker) de status van Lid te verkrijgen om daarbij toegang te krijgen tot bepaalde zones, voordelen of functionaliteiten van de Website.

Om Lid te worden, dient de Gebruiker een formulier voor het aanvragen van de registratie in te vullen. Hiertoe dient de gebruiker zijn of haar gebruikersnaam ("Gebruikersnaam") in te stellen die als identificatie fungeert op de Website, en zijn of haar achternaam en voornaam, geboortedatum, het land waar hij/zij gedomicilieerd is en het e-mailadres op te geven. Daarnaast dient de Gebruiker een wachtwoord in te stellen en kan hij of zij een ondertekening opgeven die hij of zij wil weergeven bij zijn of haar berichten die in het forum en in de blog worden geplaatst.

 

De Gebruiker moet zijn of haar gebruikersnaam selecteren en kan een avatar (foto of afbeelding die onder uw Gebruikersnaam worden weergegeven bij berichten die in het forum en de blog worden geplaatst) uploaden overeenkomstig de huidige geldige wetgeving en moet, in het bijzonder, de gedragscode respecteren en goede manieren hanteren.

U verklaart dat de informatie met betrekking tot uw identiteit (achternaam en voornaam) juist is.

Registratie door personen jonger dan 13 jaar is niet toegestaan. Door gebruik te maken van de Website of u bij de Website te registreren, verklaart u dat u ten minste 13 jaar oud bent.

Minderjarigen dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) om zich op de Website te registreren. Om zich op de Website te registreren, dient een minderjarige te bevestigen dat hij of zij de toestemming van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger heeft om zich te registreren.

U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN DIE BINNEN DE CONTEXT VAN UW ACCOUNT WORDEN UITGEVOERD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT UW GEBRUIKERSNAAM, ONDERTEKENING, AVATAR, DE INHOUD VAN UW BERICHTEN...) EN VOOR ELKE VORDERING OF KLACHT DIE NAAR AANLEIDING VAN UW ACCOUNT ONTSTAAT.

U bent volledig verantwoordelijk voor de keuze van uw wachtwoord en voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. We raden u daarom aan een wachtwoord te kiezen dat bestaat uit een combinatie van cijfers in combinatie met hoofd- en kleine letters (u kunt een dergelijk wachtwoord uit het hoofd leren met behulp van een ezelsbruggetje, bijvoorbeeld: "Hercules eerste met Digital DJing" wordt bijvoorbeeld "H1stmDDJ").

Nadat uw registratieaanvraag is gevalideerd, ontvangt u een e-mail om uw e-mailadres te verifiëren en uw registratie te activeren. U moet uw account activeren om uw registratie in te laten gaan. U wordt pas Lid als u uw account hebt geactiveerd.

Er is slechts één Lid per e-mailadres toegestaan.

 

Als Lid hebt u een persoonlijke ruimte waarin u toegang hebt tot uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw Lidmaatschapsaccount en deze kunt wijzigen en corrigeren, en waarun u uw parameters met betrekking tot de bescherming van uw privé-levenssfeer kunt wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw persoonlijke gegevens actueel te houden en te verklaren dat de informatie met betrekking tot uw identiteit (achternaam en voornaam) juist is.

In uw persoonlijke ruimte kunt u ook uw wachtwoord, uw avatar en uw ondertekening voor het forum wijzigen. U stemt ermee in om altijd de gedragscode te respecteren en goede manieren te hanteren en u te houden aan de momenteel geldende GV. U kiest geen gebruikersnaam die al wordt gebruikt en probeert dit ook niet te doen.

In uw persoonlijke ruimte kunt u ook uw lidmaatschapsaccount verwijderen. In dat geval worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt (hoewel deze wel worden bewaard zodat Guillemot deze indien vereist aan de relevante instanties kan verstrekken).

 

Presentatietekst

U kunt een presentatietekst voor het publiek invoeren (deze tekst mag niet langer zijn dan 1000 tekens) zoals "Hi! Mijn naam is DJ Top op de Hercules DJ room...". Aangezien deze tekst door alle Gebruikers kan worden gelezen, is het niet de bedoeling om hierin persoonlijke informatie te plaatsen (d.w.z. dat er geen leeftijd, naam, voornaam, noch adres, enz. in hoeft te worden vermeld).

 

Berichten

De Leden kunnen naar andere Leden persoonlijke berichten sturen en van hen ook dergelijke berichten ontvangen. De Leden dienen echter reeds vrienden te zijn voordat zij naar elkaar berichten kunnen sturen. Alvorens een bericht te sturen, dient u aan het andere Lid te vragen "uw vriend te worden".

Als u van een Lid geen berichten meer wenst te ontvangen, kunt u dit Lid uit uw vriendenlijst schrappen.

 

U verbindt er zich toe om bij gebruik van de berichtenservice de nationale en internationale voorschriften na te leven. Bovendien verbindt u er zich toe deze service niet te gebruiken:

- om iemand lastig te vallen;

- voor om het even wat illegaal, schadelijk, bedreigend, misleidend is, aanleiding geeft tot lastig vallen, lasterlijk, beledigend, vulgair, obsceen is, een bedreiging vormt voor de levenssfeer van anderen of de gevoelens van bepaalde personen kan choqueren;

- om aan te zetten tot het plegen van criminele feiten en misdaden;

- om kettingbrieven te versturen;

- om andere Leden op een dwaalspoor te brengen door onrechtmatig de naam of de handelsnaam van andere personen te gebruiken.

 

U erkent en aanvaardt dat Guillemot limieten kan vaststellen die volgens de onderneming nuttig zijn voor het gebruik van de berichtendienst. Zo kan Guillemot een maximum bepalen wat betreft het aantal berichten dat kan worden verstuurd of ontvangen, of bepalen hoeveel berichten gedurende een gegeven periode mogen worden verstuurd.   

 

Guillemot is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een overflow van uw mailbox en voor een onjuist gebruik van de wisfunctie. Het Lid dient de naar hem/haar gestuurde berichten te lezen en op oordeelkundige wijze te wissen.

 

Wanneer een account van een Lid gedurende een jaar niet werd gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat het e-mailadres niet langer actief is en behoudt Guillemot zich het recht voor om de inhoud ervan automatisch te wissen.

 

Guillemot verbindt er zich toe om de wettelijke verplichtingen betreffende het briefgeheim na te leven.

 

Commentaar

De Leden kunnen een commentaar sturen naar andere Leden. Het Lid dat het commentaar heeft ontvangen, kan ervoor kiezen om dit commentaar wel dan niet openbaar te maken.

 

U verbindt er zich toe om bij dergelijke commentaren de nationale en internationale voorschriften na te leven. Bovendien verbindt u er zich toe een commentaar nooit te gebruiken:

- om iemand lastig te vallen;

- voor om het even wat illegaal, schadelijk, bedreigend, misleidend is, aanleiding geeft tot lastig vallen, lasterlijk, beledigend, vulgair, obsceen is, een bedreiging vormt voor de levenssfeer van anderen of de gevoelens van bepaalde personen kan choqueren;

- om aan te zetten tot het plegen van criminele feiten en misdaden;

- om andere Leden op een dwaalspoor te brengen door onrechtmatig de naam of de handelsnaam van andere personen te gebruiken.

 

U erkent en aanvaardt dat Guillemot limieten kan vaststellen die volgens de onderneming nuttig zijn voor het gebruik van de commentaardienst. Zo kan Guillemot een maximum bepalen wat betreft het aantal commentaren dat kan worden verstuurd of ontvangen, of bepalen hoeveel commentaren gedurende een gegeven periode mogen worden verstuurd.  

 

Wanneer een Lidmaatschapsaccount gedurende een jaar niet werd gebruikt, kan Guillemot de door het Lid ontvangen commentaren automatisch wissen.

 

U erkent en aanvaardt dat Guillemot en de moderatoren van de Website het recht hebben om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder u daarover te informeren naar eigen goeddunken commentaren op om het even welk moment kunnen verwijderen. U erkent en aanvaardt dat Guillemot uw Lidmaatschapsaccount op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder u daarover te informeren kan opschorten of annuleren, en u kan verbieden een nieuwe Lidmaatschapsaccount aan te maken.

 

 

6. FORUM en BLOG

 

Guillemot behoudt zich het recht voor om het forum en de blog op de Website te modereren en/of achteraf te laten modereren. Als een bericht (of de avatar of ondertekening die aan een bericht is gekoppeld) inbreuk maakt op de GV of de geldende wetgeving, vragen we u, of u nu een Gebruiker of een Lid bent, het bericht in kwestie te markeren met behulp van de koppeling "Markeer deze posting" die bij het bericht hoort en, indien mogelijk, uit te leggen waarom u het bericht hebt gemarkeerd (dat wil zeggen het probleem specificeren).

 

Gebruikers (bezoekers)

Gebruikers die niet de status van Lid hebben, kunnen niet deelnemen aan het forum en zij kunnen geen bericht op de blog plaatsen, maar ze kunnen het forum en de blog wel bekijken.

Alle gebruikers, dat wil zeggen alle gebruikers met of zonder de status van Lid, erkennen en aanvaarden dat (1) zowel op het forum als de blog Guillemot niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de geplaatste berichten (inclusief de avatars en ondertekeningen die bij de berichten horen); en (2) Guillemot op geen enkele wijze verklaart dat de geplaatste berichten juist of bruikbaar zijn en of deze volledig of onvolledig zijn, en kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Guillemot wil u wijzen op het feit dat de berichten de mening uitdrukken van de auteur en dat die mening mogelijk verschilt van de mening van Guillemot.

 

Leden

Om aan het forum te kunnen deelnemen, dient u Lid te zijn (om Lid te worden, dient u de procedure uit te voeren die hierboven wordt beschreven). U kunt om hulp vragen, maar u kunt ook uw hulp aan anderen aanbieden, aangezien de communicatie op het forum in beide richtingen gaat.

Alleen leden kunnen berichten op de blog plaatsen.

 

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het "Contact met webmaster" met het verzoek uw berichten die u op het forum of de blog hebt geplaatst te verwijderen. Een Lid kan het laatste bericht dat hij of zij heeft geplaatst in elk discussieonderwerp op het forum verwijderen tot 8 dagen na de datum waarop het bericht is geplaatst (dit is niet mogelijk op de blog).

 

Gebruiksvoorwaarden voor het forum en de blog

Om het forum te kunnen modereren, mogen alleen de volgende talen worden gebruikt: Frans en Engels.

Om de blog te kunnen modereren, mag alleen de volgende taal worden gebruikt: Engels.

 

Het forum op de Website is voorbehouden voor onderwerpen met betrekking tot de volgende thema's: mixconsoles, mixsoftware (DJ-en) en, algemener, mixen door DJ's. U stemt ermee in de thema's in het forum te respecteren.

U verbindt er zich toe om op de blog alleen commentaarberichten te plaatsen.

 

Zowel op het forum als de blog moet u ervoor zorgen dat de inhoud van uw bericht overeenkomt met het thema waarin u het bericht plaatst. U moet er ook voor zorgen dat u bij het beantwoorden van een bericht niet off-topic gaat.

U stemt ermee in dat Guillemot elk bericht, thema of discussieonderwerp kan verplaatsen, bewerken, verwijderen of op slot kan zetten. Mogelijk kan Guillemot bijvoorbeeld worden gedwongen om grote discussieonderwerpen of thema's op te splitsen.

U verleent Guillemot de uitdrukkelijke toestemming om elk van uw berichten op het forum en elk van uw berichten op de blog te reproduceren, te presenteren en aan te passen (met name via vertaling of een extract) wereldwijd en via elk medium gedurende de wettelijke duur van het auteursrecht.

 

U erkent en aanvaardt dat berichten die op het forum zijn geplaatst (inclusief avatars en ondertekeningen die aan berichten zijn gekoppeld) uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteur zijn en in geen enkel opzicht de meningen of het advies van Guillemot vertegenwoordigen.

U erkent en aanvaardt dat berichten die op de blog zijn geplaatst (inclusief avatars en ondertekeningen die aan berichten zijn gekoppeld) uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur vallen en in geen enkel opzicht de meningen of het advies van Guillemot vertegenwoordigen.

 

 

U STEMT ermee IN DEZE gV EN DE GELDENDE WETGEVING NA TE LEVEN. Dientengevolge stemt u er ook mee in geen racistische opmerkingen te maken en niemand te belasteren, te beledigen of te misleiden, of inbreuk te maken op iemands rechten (deze lijst is niet uitputtend). U dient in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten (met name auteursrecht) te respecteren. U moet de rechten van anderen om hun privacy te beschermen, respecteren.

 

Een forum is een ruimte die is bedoeld voor openbare communicatie, en ook een blog is bedoeld om openbaar te worden gemaakt via het Internet. Daarom dient u geen postings te plaatsen met informatie die betrekking heeft op het privéleven van een ander (e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort). Evenzo mag u geen persoonlijke details of informatie van uzelf plaatsen. Als u dit wel doet, is dit geheel voor uw eigen risico. U kunt echter het adres van uw website, blog enzovoort aangeven, zolang elk element dat u aangeeft in overeenstemming is met de regels van de gedragscode die hieronder wordt beschreven en de geldende wetgeving. Guillemot en de moderatoren van de Website behouden zich het recht voor om elke koppeling, elk websiteadres, elk blogadres, enzovoort, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te wijzigen.

 

Bovendient dient u alle regels van de gedragscode die hieronder wordt beschreven na te leven:

 • - geen postings plaatsen van een obscene of seksuele aard (of koppelingen naar dergelijke inhoud);
 • - niet agressief of kwaadwillend zijn. U dient juist attent en behulpzaam te zijn;
 • - anderen niet proberen te bekeren tot uw politieke, religieuze of vakbondsovertuigingen;
 • - anderen niet lastig vallen met junkmail;
 • - geen merken noemen die concurrenten zijn van het merk HERCULES en, als een algemene regel, helemaal vermijden merken te noemen en in plaats daarvan bij voorkeur een algemene term te gebruiken;
 • - geen bedrijven noemen die concurrenten zijn van Guillemot en, als een algemene regel, helemaal vermijden bedrijfsnamen te noemen (en vooral geen kritiek te uiten);
 • - geen illegale onderwerpen bespreken (bijvoorbeeld geen illegale software bespreken);
 • - controleren of uw vraag al eerder aan de orde is geweest voordat u uw bericht plaatst. Hiertoe gebruikt u de zoekmachine (het tabblad "Zoeken");
 • - berichten niet meerdere malen plaatsen;
 • - uw bericht uitsluitend plaatsen onder het toepasselijke thema;
 • - duidelijk zijn en alle details verstrekken die noodzakelijk zijn om uw probleem te begrijpen en op te lossen;
 • - uw bericht niet uitsluitend in hoofdletters, of groot lettertype, of gekleurd lettertype schrijven op de forums, want dit is het equivalent van schreeuwen;
 • - SMS-achtige berichten vermijden en zo weinig mogelijk spelfouten proberen te maken (maar val anderen niet lastig als zij een aantal spelfouten hebben gemaakt);
 • - als u kritiek uit, er voor zorgen dat deze gerechtvaardigd, goed beargumenteerd en beschaafd is.

 

U VRIJWAART Guillemot VOOR ALLE KLACHTEN, SCHADE, VORDERINGEN EN ELKE ACTIE VAN EEN DERDE ONDERNOMEN TEGEN Guillemot VEROORZAAKT DOOR UW LIDMAATSCHAPSACCOUNT.

 

U erkent en aanvaardt dat Guillemot en de moderatoren van de Website het recht hebben om elk bericht op elk gewenst moment te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder hiervan de auteur op de hoogte te hebben gesteld. U erkent en aanvaardt dat Guillemot ook uw lidmaatschapsaccount op elk gewenst moment kan schorsen of verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder u hiervan op de hoogte te hebben gesteld, en kan verhinderen dat u een nieuwe lidmaatschapsaccount aanmaakt.

 

7. SPONSORING

Alleen Leden komen in aanmerking voor het kandidaatschap voor sponsorschap. Om Lid te worden, dient u aan de hierboven beschreven procedure te voldoen.

Binnen de context van dit kandidaatschap dient u Guillemot te voorzien van alle elementen waardoor zij in staat wordt gesteld uw streven evenals uw muzikale project te evalueren.

Om zich kandidaat te stellen voor sponsorschap dient het Lid een kandidaatschapsformulier in te vullen waarop de koppelingen naar zijn of haar website, blog of internetlocaties worden vermeld en met een uitleg van zijn of haar muzikale project en de motivatie voor het kandidaatschap. Ten slotte dient het Lid zijn of haar kandidaatschap te valideren door te klikken op "VALIDEREN".

Door te klikken op "VALIDEREN", wordt het Lid een kandidaat voor het sponsorschap ("Kandidaat").

De Kandidaat garandeert Guillemot dat elke koppeling die hij of zij heeft ingevuld op het kandidaatschapsformulier een internetlocatie aangeeft waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en dat hij of zij de enige auteur is van de elementen die op deze internetlocaties worden weergegeven.

 

De Kandidaat geeft Guillemot de uitdrukkelijke toestemming om op de Website een of meer koppelingen naar zijn of haar internetlocaties (koppelingen naar MySpace, zijn of haar online mix) of naar zijn of haar website weer te geven gedurende de gehele periode van het bestaan van de Website.

Guillemot evalueert kandidaten voor sponsorschap één voor één. Guillemot behoudt zich het recht voor, hoewel Guillemot hiertoe niet is verplicht, om de elementen die door de Kandidaat zijn verstrekt op de Website weer te geven ten behoeve van gebruikers.

Guillemot voert een voorselectie uit onder de Kandidaten en Guillemot zal via e-mail contact opnemen met de voorgeselecteerde kandidaten voor meer informatie. Als de Kandidaat vervolgens wordt geselecteerd door Guillemot, zal er met hem of haar contact worden opgenomen met een voorstel voor een sponsorcontract. Guillemot voert de voorselecties uit en maakt haar keuzen onder de Kandidaten naar eigen goeddunken. De Kandidaten die niet door Guillemot worden geselecteerd, kunnen zich opnieuw kandidaat stellen voor sponsorschap op een later moment, als zij van mening zijn dat hun muzikale project is gewijzigd, en de nieuwe elementen verstrekken voor beoordeling door Guillemot.

Guillemot heeft het recht om een mix of mixen die door kandidaten in de vorm van MP3-bestanden aan Guillemot zijn verstrekt op de Website te plaatsen binnen de context van het sponsorschap (de gebruiksvoorwaarden voor de mix of mixen zullen zijn onderworpen aan een uitzendcontract of -toestemming).

In het kader van de sponsoring kan Guillemot een mix of meerdere mixes die door de Kandidaat als mp3-bestanden aan Guillemot werden aangeleverd, op de Website plaatsen (de gebruiksvoorwaarden van de mix(es) dienen te worden vermeld in een contract of een toelating tot uitzending).

 

8. DISCLAIMER

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE INHOUD VAN HET FORUM EN DE INHOUD VAN DE BLOG) WORDEN "ALS DUSDANIG" VERSTREKT EN ZONDER ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH STILZWIJGEND (HETZIJ OPGELEGD DOOR DE WET, GEWOONTE OF ANDERS) ). GUILLEMOT, HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN DE MODERATOREN VAN DE WEBSITE WIJZEN ELKE VERANTWOORDELIJKHEID EN ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, TEVREDENHEID VAN GEBRUIKERS, DE KWALITEIT VAN DE WEBSITE, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-OVERTREDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN DE MAXIMALE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTANE MATE.
BOVENDIEN BIEDEN GUILLEMOT, HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN DE MODERATOREN VAN DE WEBSITE GEEN GARANTIE DAT DE INFORMATIE EN/OF DE VIA DEZE WEBSITE TOEGANKELIJKE DOCUMENTEN JUIST, VOLLEDIG OF ACTUEEL ZIJN, OF DAT DEZE WEBSITE GEEN FOUTEN VERTOONT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, VIRUSSEN OF ANDERE VOOR DE GEBRUIKER SCHADELIJKE ELEMENTEN. ALLE RISICO'S EN GEVAREN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZIJN VOOR REKENING VAN DE GEBRUIKER.

GUILLEMOT CONTROLEERT GEENSZINS HETGEEN DE LEDEN OP DE WEBSITE ONLINE PLAATSEN OF VERSPREIDEN (INCLUSIEF MAAR NIET DAARTOE BEPERKT, IN DE BLOG, OP HET FORUM EN IN HUN PROFIELEN). BIJGEVOLG IS ALLEEN DE AUTEUR VERANTWOORDELIJK VOOR WAT ONLINE WORDT GEPLAATST OF WORDT VERSPREID.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WET MAXIMALE TOEGESTANE MATE ZIJN NOCH DE MODERATOREN VAN DE WEBSITE, GUILLEMOT EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, NOCH WELKE RESPECTIEVE BESTUURSLEDEN, WERKNEMERS, PARTNERS OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN VAN INTERNETLOCATIES, MATERIALEN IN EN/OF FUNCTIONALITEITEN VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INDIRECT OF RESULTEREND VERLIES OF BESCHADIGING, VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMEN, WINST OF KANSEN, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN VORDERINGEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN GUILLEMOT OF WELKE VAN DE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DAN OOK OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE EN/OF DAT DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJZE VOORZIENBAAR WAREN.
IN DE DOOR DE WET MAXIMAAL TOEGESTANE MATE ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GUILLEMOT TEN OPZICHTE VAN U VOOR SCHADE, VERLIES EN VORDERINGEN OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DEZE AANSPRAKELIJKHEID VALT ONDER DE CIVIELRECHTELIJKE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEID WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDER GEBIED VAN AANSPRAKELIJKHEID ONGEACHT HET BEDRAG VAN DE SCHADE MET INBEGRIP VAN MAAR NIET DAARTOE BEPERKT, IN GEVAL VAN NALATIGHEID NOOIT MEER KUNNEN BEDRAGEN DAN HET EVENTUEEL DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR TOEGANG TOT DEZE WEBSITE.
IN DE DOOR DE WET MAXIMAAL TOEGESTANE MATE ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FILIALEN VAN GUILLEMOT TEN OPZICHTE VAN U VOOR SCHADE, VERLIES EN VORDERINGEN OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DEZE AANSPRAKELIJKHEID VALT ONDER CIVIELRECHTELIJKE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, AANSPRAKELIJKHEID WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN ANDER GEBIED VAN AANSPRAKELIJKHEID ONGEACHT HET BEDRAG VAN DE SCHADE MET INBEGRIP VAN MAAR NIET DAARTOE BEPERKT, IN GEVAL VAN NALATIGHEID NOOIT MEER KUNNEN BEDRAGEN DAN HET EVENTUEEL DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR TOEGANG TOT DEZE WEBSITE.

10. VRIJWARING

U GAAT ERMEE AKKOORD OM GUILLEMOT EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, HAAR LEVERANCIERS EN ALLE RESPECTIEVE AGENTEN, BESTUURSLEDEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, INFORMATIELEVERANCIERS, DIENSTENLEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS EN LICENTIEHOUDERS EN ALLE HIERMEE VERBONDEN PARTIJEN (DE "GEVRIJWAARDE PARTIJEN") TE BESCHERMEN, TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN MET BETREKKING TOT WELKE SCHULDEN, UITGAVEN EN KOSTEN DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE WETTELIJKE BIJDRAGEN EN UITGAVEN WAARMEE DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN WORDEN GECONFRONTEERD IN VERBAND MET ENIGE VORDERING OF EIS VOORTVLOEIEND UIT, MET BETREKKING TOT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF UW NIET-NALEVING VAN DE GV. U HELPT EN WERKT ZO VOLLEDIG MOGELIJK MEE ALS REDELIJKERWIJZE WORDT VEREIST DOOR DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN TER VERDEDIGING VAN EEN DERGELIJKE VORDERING OF EIS.

11. VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Guillemot verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van de Website. Dit privacybeleid is toegankelijk en kan worden geraadpleegd door te klikken op de koppeling "Juridische informatie" onder aan elke pagina van de Website. Guillemot kan het Privacybeleid op elk gewenst moment naar eigen goeddunken wijzigen.

12. BELEID ONGEVRAAGDE MEDEDELINGEN

Gelieve geen ongevraagde ideeën, suggesties of andere materialen die mogelijk zijn beschermd of onder een intellectueel eigendomsrecht vallen aan Guillemot of de Website te sturen. Guillemot aanvaardt of behandelt geen ongevraagde ideeën, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot, ideeën voor nieuwe reclamecampagnes, marketingplannen, promoties, het maken van nieuwe of verbeterde goederen, producten, diensten of technologieën, processen, namen, samples, demo's, afbeeldingen, foto's, tekeningen (afzonderlijk een "Mededeling", samengevat "Mededelingen"). Het doel van dit beleid is om eventuele misverstanden of geschillen te vermijden.
Indien u, ondanks ons verzoek toch Mededelingen stuurt naar Guillemot of de Website, dan kent u Guillemot en haar cessionarissen automatisch een blijvend, vrij van royalty's, onherroepelijk, onbeperkt, niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar, in sublicentie verstrekbaar recht en licentie toe (of u staat er borg voor dat de eigenaar van de Mededeling dit recht of deze licentie toekent) om de Mededelingen of welke ideeën, concepten, knowhow of technieken met betrekking tot de Mededelingen dan ook te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te creëren, te verspreiden, uit te voeren, tentoon te stellen en op welke andere manier dan ook te exploiteren voor welke doeleinden dan ook, commerciële of andere, met behulp van nu gekende of later te ontwikkelen vorm, media of technologie, zonder u of enige andere persoon daarvoor te compenseren, zonder enige verplichting en zonder de privacyverplichting of andere verplichtingen van de kant van Guillemot of haar cessionarissen. U stemt ermee in, verklaart en garandeert dat alle morele rechten in de Mededelingen overgaan op Guillemot en haar cessionarissen. Guillemot wordt niet gebonden door een vertrouwelijkheidsclausule en biedt daarom geen garantie dat uw Mededeling vertrouwelijk wordt behandeld.

 

13. BEËINDIGING

Indien u enige bepaling van de GV of van het privacybeleid schendt, wordt uw toestemming om deze Website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u alle Materialen die u hebt gedownload of afgedrukt van de Website vernietigen.
Guillemot mag, naar eigen goeddunken, de Website, gedeelten ervan of bepaalde aspecten ervan, te allen tijde wijzigen, opschorten of beëindigen, tijdelijk of blijvend, zonder waarschuwing aan of verplichting ten opzichte van u of enige andere persoon.
Guillemot mag te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder oorzaak, en naar eigen goeddunken, uw toestemming om de Website te gebruiken, onmiddellijk opschorten of beëindigen (geheel of gedeeltelijk), zonder waarschuwing aan of verplichting ten opzichte van u of enige andere persoon.
Indien deze GV of uw toestemming om de Website te gebruiken wordt beëindigd door u of door Guillemot, om welke reden dan ook, dan: (a) blijven deze GV niettemin van toepassing op en bindend voor uw eerder gebruik van de Website en alles wat betrekking heeft op, verbonden is met of voortvloeit uit het gebruik van de Website en de inhoud ervan; and (b) mag Guillemot uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken en publiceren in overeenstemming met de nieuwste versie van het Privacybeleid van de Website.
Secties 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 en 18 blijven van toepassing na beëindiging van deze GV.

14. SITES VAN DERDEN

De Website kan reclame voor en koppelingen naar andere websites of bronnen en bedrijven onder het bestuur van derden (samengevat "Sites van derden") bevatten. Sites van derden staan los van Guillemot en Guillemot is niet verantwoordelijk voor of betrokken bij de Sites van derden, hun bedrijven, goederen, diensten, inhoud, koppelingen, webcasting en enige andere vorm van overdracht, wijzigingen of updates van dergelijke sites. Koppelingen naar Sites van derden worden enkel voor uw gemak aangeboden en de aanwezigheid van welke koppelingen of reclame dan ook houdt geen goedkeuring ervan namens Guillemot in. Uw gebruik van Sites van derden en uw zaken met de eigenaars of bestuursleden van Sites van derden gebeurt op eigen risico, en u kunt geen vorderingen instellen tegen Guillemot voor uw gebruik van Sites van derden, of voor uw zaken met de eigenaars of bestuursleden van Sites van derden.

15. LINKING, FRAMING EN MIRRORING VAN DE WEBSITE

Koppelingen naar de Website zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Guillemot zijn ten strengste verboden. Guillemot behoudt zich het recht voor om elke verleende toestemming om koppelingen naar de Website te publiceren, te allen tijde, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder enige verplichting ten opzichte van u of enige derde, te herroepen. Framing van de Website of de inhoud ervan in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook is ten strengste verboden. Mirroring van de Website of de inhoud ervan in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook is ten strengste verboden.

16. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Guillemot en haar dochterondernemingen wijzen alle verklaringen en garanties af dat de Materialen en/of documenten, functionaliteiten of voordelen die worden aangeboden op deze Website bruikbaar zijn in andere landen, of dat deze in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften of regels van dergelijke andere landen. Personen die ervoor kiezen deze Website te openen, doen dat op eigen risico en op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetten.
De interpretatie en uitvoering van de GV vallen onder de Franse wetgeving. In het geval van een geschil met betrekking tot de GV, kent de Gebruiker de exclusieve bevoegdheid toe aan de Franse rechtbanken. Door de Website te gebruiken, kent de Gebruiker niet-exclusieve bevoegdheid toe aan deze rechtbanken en doet deze afstand van elk bezwaar tegen de bevoegdheid van dergelijke rechtbanken.

 

17. VARIA

Guillemot behoudt zich het recht voor vertalingen van de GV beschikbaar te stellen. In het geval van een discrepantie tussen de GV in het Frans en een vertaalde GV, is de Franse versie bindend.

 

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een clausule van de GV om welke reden dan ook nietig of onuitvoerbaar zou zijn, dan zal deze clausule nietig worden verklaard in die mate die de rechtbank bepaalt, zonder de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere clausules te beïnvloeden.

Hartelijk dank voor het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden.


Zodra uw registratie is goedgekeurd, kunt u een Hercules-erkenning aanvragen en berichten posten op onze forums.

* Verplicht veldDe vereiste informatie is noodzakelijk om u als lid van de community te registreren. De ontvanger van de gegevens is Guillemot Corporation S.A., die deze gegevens mogelijk gebruikt ten behoeve van communicatie, onderzoek, beheer, informatie, registratie, interactiviteit, beveiliging en sponsorschap (raadpleeg het Privacybeleid van Guillemot voor meer informatie).
We gebruiken deze informatie mogelijk ook voor toekomstige commerciële doeleinden. Laat het ons weten, als u het hiermee niet eens bent.
U hebt recht op toegang tot alle informatie met betrekking tot uw persoon en het recht deze informatie te wijzigen en te corrigeren (Franse "Informatique et Libertés"-wet van 6 januari 1978)

REGISTRATIE